Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5925 1054
0529 e323
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacolourless colourless

And keep your money, I’ve got my own.
Reposted frombeyooonce beyooonce
0080 f504 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
 
Reposted fromfandoms fandoms viafckit fckit
0473 34b1
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
Istnieje coś takiego jak smutek po smutku. To taki smutek, który nachodzi Cię po jakimś czasie, kiedy już wszystko się uspokoi, wyjaśni, nie łamie serca, pozwala spokojnie spać. Nigdy nie wiadomo kiedy się pojawi, choć najczęściej prowokujemy go sami siedząc samemu po północy, myśląc za dużo. Związany jest chyba z tęsknotą, próbujemy przywołać pewne odczucia, co ważne, tylko na chwilę - skończyło się coś, czego mieliśmy dosyć, ale stanowiło tak ważny etap naszego życia, że pomimo zamknięcia, będziemy co jakiś czas do niego wracać. To taki moment, w którym możesz pozwolić sobie na myślenie o wszystkim co już nie wróci, możliwe, że chodzi po prostu o to, żeby spojrzeć na to wszystko z boku, z innej perspektywy, spróbować zrozumieć, dlaczego stało się właśnie tak. Czasem potrzebne jest pewne zamknięcie spraw we własnej głowie, a przede wszystkim w sercu i jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromcorvax corvax viapiglet piglet
1971 1e9e 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
Reposted frompjoter pjoter viapleassure pleassure
3755 65dc
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
6829 1e30 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
7457 2c4b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamcawesome mcawesome
2242 8821
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadynamite dynamite
2201 6aae 500
Reposted fromshakeme shakeme viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl