Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9552 1ef7

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapleassure pleassure
1958 2065
Reposted fromloveandsex loveandsex viairmelin irmelin
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viapleassure pleassure
4122 41c5
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viapleassure pleassure
2576 2f70 500
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
1451 f34f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via2708 2708
6264 6c2e 500
Lost in Translation
colorpalette.cinema
Reposted fromuhuh uhuh viaszydera szydera
3786 74ef
Reposted from777727772 777727772 viapleassure pleassure
4919 acab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
1304 c2fb
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
0155 acbf 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
0174 ae6f 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
https://78.media.tumblr.com/b2a440ef19a84bcc7fff5c208c33c420/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/fb0102de8e6f532521ecf1f5c233dd0b/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o2_r1_540.gif
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl