Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
6569 04ce 500
6606 452c 500
Reposted fromvanille vanille viajointskurwysyn jointskurwysyn
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl vialexxie lexxie
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viaszydera szydera
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4470 af27
4534 4c0f
Reposted fromkarahippie karahippie

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viaEtien Etien
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viakeeplooking keeplooking
3300 6526
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viaszydera szydera
6509 46b7
Reposted fromspontaniczna spontaniczna via2708 2708
Reposted frommakesmehot makesmehot vianiiks niiks
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialanabanana lanabanana
8111 557b 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaszydera szydera
7455 4ae8 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl