Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaahora ahora
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate viasonicetobenice sonicetobenice
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaahora ahora
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaahora ahora
3150 7999
Reposted fromkarahippie karahippie
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
9883 a021
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viaarrives arrives
5255 8886
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
5603 46d8
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
8964 a4c2 500
Reposted fromfungi fungi viaFlowialiusz Flowialiusz
5009 7264
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaFlowialiusz Flowialiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl