Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viajointskurwysyn jointskurwysyn
9696 eaf1
Reposted fromidiod idiod viabudas budas
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax via2708 2708
Reposted frombluuu bluuu viaEtien Etien
2263 dcd9
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpressive impressive
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
5976 8ebf
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas
4940 eb71
Reposted byjointskurwysynstrzepybecausefuckyouthatswhypoptymistapartyhardorgtfoVostokinto-blackKaraluchowyBlokkittylitterVostok100ppaulishjiaolivierkpoptymistaPicki91alexandersmith8805mycelineaura-lunarismyfuckingrealityseaweedFlowialiuszbrightdiamondworthitP4RIASyoungandstupid
3553 88c3
Reposted fromkarahippie karahippie
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacelebration celebration
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
3410 4468 500
0526 ec61 500
Reposted fromtfu tfu viaindisputabel indisputabel
Reposted fromgruetze gruetze viaindisputabel indisputabel
1219 837f 500
Reposted frompiehus piehus viainvincible invincible
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl