Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaTommekk Tommekk
Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe.
— Mark Twain
Reposted fromXibalbaa Xibalbaa viaAalek Aalek
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viaAalek Aalek
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viaAalek Aalek
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viatoniewszystko toniewszystko
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaioiooo ioiooo
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka via48hrs 48hrs
4461 6d00
Reposted fromkarahippie karahippie
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viapsychoviolet psychoviolet
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaTommekk Tommekk
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viaTommekk Tommekk
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaTommekk Tommekk
4980 78b6
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaTommekk Tommekk
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa via48hrs 48hrs
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation via48hrs 48hrs
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die via48hrs 48hrs
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
6995 124f
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl