Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viajointskurwysyn jointskurwysyn
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny via2708 2708
2096 cab2
Reposted fromkarahippie karahippie
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
Reposted frommurmur murmur vialexxie lexxie
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialexxie lexxie
3849 1a71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapleassure pleassure
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie via2708 2708
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaSsomething Ssomething
9409 ba95
Reposted fromfeels feels via2708 2708

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacreure creure
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
5477 eef0
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaSsomething Ssomething
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit via2708 2708
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 via2708 2708
4986 e998
Reposted fromskibszczok skibszczok viaSsomething Ssomething
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl